Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Świadczenia i dodatki

  Image

  Zasiłki Rodzinne

  Wysokość Zasiłków Rodzinnych

  1. Na dziecko w wieku do 5 lat: 95,00 zł miesięcznie
  2. Na dziecko w wieku od 5 do 18 lat: 124,00 zł miesięcznie
  3. Na dziecko w wieku od 18 do 24 lat: 135,00 zł miesięcznie

  Kiedy Zasiłek Rodzinny NIE Przysługuje

  • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
  • osoba ucząca została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   1) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
   2) ojciec dziecka jest nieznany
   3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Dodatki do Zasiłku Rodzinnego

  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli osoba :

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

  Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł. miesięcznie.
  Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia pierwszego roku życia
  • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
  • Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin.
   Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł.

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  • przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje
  2. ojciec dziecka jest nieznany
  3. powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone

  Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł. miesięcznie.

  Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

  Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł. miesięcznie.

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

  • przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka w wieku
   1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
   2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

  Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • 90,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu,opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
  • przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

  Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł.

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
   1) w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Dodatek przysługuje w wysokości 113,00 zł.
   2) przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej

  Dodatek przysługuje w wysokości 69,00 zł. Dodatki te przysługują przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca.

  Świadczenia rodzinne przyznawane są na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

  Do pobrania:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny

  DANE KONTAKTOWE

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 08:00 - 17:00
  Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

  Telefon:
  61 651 26 50

  E-mail:
  sekretariat@cusswarzedz.pl

  Epuap:
  /opsswarzedz/SkrytkaESP

  Media społecznościowe:
  Odwiedź naszą stronę na Facebooku

  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.