Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Świadczenia i dodatki

  Image

  Fundusz Alimentacyjny

  Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają wniosek o ich przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Dla mieszkańców miasta i gminy Swarzędz instytucją właściwą do złożenia wniosku jest Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej 25.

  Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie wyższej niż 500,00 zł.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993)

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

  • do ukończenia 18 roku życia albo
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

  Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  To osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

  Komu nie przysługują świadczenia alimentacyjne?

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

  Jednocześnie poucza się osoby, którym przyznano świadczenia alimentacyjne o braku prawa do ich pobierania w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na to prawo. Osoby korzystające ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie są uprawnione do pobierania alimentów zarówno od dłużnika, jak i od komornika sądowego.

  W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała w tym samym czasie alimenty od komornika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobrane i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami!

  Ważne

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

  Dodatkowe informacje

  W przypadku gdy świadczenie alimentacyjne dochodzone jest od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się do organu właściwego łącznie z informacją sądu okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.

  Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

  Wnioski

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:

  od dnia 1 lipca 2021 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

  od dnia 1 sierpnia 2021r. (Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Punkt Obsługi Klienta) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

  Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim)

  Dodatkowe wzory pism stosowane w Centrum Usług Społecznych

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Składki Emerytalno-Rentowe

  Składki Zdrowotne

  Wniosek o wydanie zaświadczenie

   

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny

  DANE KONTAKTOWE

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 08:00 - 17:00
  Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

  Telefon:
  61 651 26 50

  E-mail:
  sekretariat@cusswarzedz.pl

  Epuap:
  /opsswarzedz/SkrytkaESP

  Media społecznościowe:
  Odwiedź naszą stronę na Facebooku

  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.