Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Działając na podstawie  art. 13 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu informuje, iż:

  1. Administrator danych osobowych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Inspektor Ochrony Danych:

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  1. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. : 616512650;
  3. adres: Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

   

  1. Cele i podstawy przetwarzania:

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu z uwagi na ciążący na Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu obowiązek prawny, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej, a także w celu należytego wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e), a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) oraz lit. g) Rozporządzenia oraz art. 13 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1818) w związku z:

  • 50 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1818) w zw. Załącznikiem do Uchwały nr LXXXI/840/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2024-2026.
  • 110 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 2 oraz art. 7, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), tj. w celu wykonywania zadań pomocy społecznej, w tym wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, w celu udzielenia świadczeń pomocy społecznej, a także w celu realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnych;
  • art. 7 ust.1 i 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w celu wypłacenia dodatku mieszkaniowego;
  • art. 3 pkt. 11, art. 20 oraz art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń określonych w wyżej wymienionej ustawie oraz w celu wypłacenia tych świadczeń;
  •  art. 2 pkt 9 i pkt 10, art. 12 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również dla potrzeb wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych względem dłużników alimentacyjnych oraz w celu wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • art. 2 pkt. 11 oraz art.10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),w brzmieniu obowiązującym  do dnia 31  grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981 ze zm.) tj. dla potrzeb wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustawy, w tym w szczególności wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego , a także w celu wypłaty tych świadczeń;
  • art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w celu wypłacenia tych świadczeń;
  • art. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.), tj. w celu realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy;
  • art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) tj. w celu ochrony mienia komunalnego;
  • art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), tj. dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie tej ustawy.

   

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu jednoznacznie określonym przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w ramach uzyskanej od Pani/Pana zgody na takie przetwarzanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) oraz lit. g) Rozporządzenia.

  1. Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu mogą być przekazywane:

  1. podmiotom trzecim w celu realizacji obowiązków ciążących na Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, a wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. na mocy art. 87 i nast. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. Poz. 1079);
  2. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu dostawcom lub wykonawcom usług Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, w tym dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
  3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

   

  1. Źródło pochodzenia danych:

  Jeżeli Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu pozyskało Pani/Pana dane z innego źródła niż bezpośrednio od Pani/Pana, Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu informuje, że Pani/Pana dane zostały pozyskane od:

  1. wnioskodawców/ beneficjentów świadczeń, o których mowa w aktach normatywnych wskazanych w punkcie 3 powyżej, w celach i na podstawie wskazanej w niniejszej klauzuli informacyjnej;
  2. organów administracji publicznej lub podmiotów (osób) trzecich, na podstawie przepisów prawa , w związku z prowadzonym przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu postępowaniem administracyjnym lub realizacją innego zadania spoczywającego na Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, zgodnie z aktami normatywnymi wskazanymi w punkcie 3 powyżej.

   

  1. Okres przechowywania danych:

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu przez okres prowadzenia postępowania administracyjnego, a nadto:

  1. przez okres udzielania świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 5 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania w następujących przypadkach:
  • świadczeń pomocy społecznej;
  • dodatków mieszkaniowych;
  • stypendiów;
  1. przez okres udzielania świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 10 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania, w następujących przypadkach:
  • świadczeń rodzinnych;
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczeń wychowawczych,

  W zakresie realizacji usług społecznych na podstawie Programu Usług Społecznych dane będą przechowywane przez okres realizacji danej usługi społecznej a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Pani/Pana.

  W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych (bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody) lub do zrealizowania celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane. Po tym okresie Pani/Pana dane mogą być przechowywane do przedawnienia Pani/Pana roszczeń przeciwko Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu lub przedawnienia roszczeń Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu przeciwko Pani/Panu.

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  1. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo:
  • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, a także do otrzymania kopii tych danych;
  • do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
  • w określonych prawem okolicznościach - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały podane bezpośrednio są przetwarzane przez  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

  W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią/Pana udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  Realizacja przez Panią/Pana przysługujących Pani/Panu praw może być wykonana poprzez kontakt pisemny lub elektroniczny z Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zgodnie z danymi wskazanymi w punktach 1. oraz 2. powyżej.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały podanie bezpośrednio przez Panią/Pana Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami następujących ustaw:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901.);
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335);
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.);
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300);
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.                        z 2021 r., poz. 1981 ze zm.);
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.);
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.);
  • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

  a ich zakres jest niezbędny do realizacji obowiązków Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw, w tym w szczególności wynikających z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń lub działań związanych z weryfikacją uprawnień do świadczeń oraz w celu wypłaty bądź udzielania świadczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku odmowy podania zawnioskowanych danych osobowych prowadzenie postępowania administracyjnego, realizacja programów, zadań bądź udzielanie świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu może okazać się niemożliwe.

  W przypadku usług społecznych podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli jednak chce Pani/Pan skorzystać z dostępnej usługi społecznej, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest przez Administratora wymagane aby udzielić Pani/Panu daną usługę. W przeciwnym wypadku skorzystanie z usługi społecznej może okazać się niemożliwe.

  W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych i wyrażenia zgody może uniemożliwić zrealizowanie celu, dla którego Pani/Pana dane są pozyskiwane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.