Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

    Świadczenia i dodatki

    Image

    Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe

    Refundacji podatku VAT za gaz ziemny za dostarczone paliwa gazowe:
    - od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

    - od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

    I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

    Należy łącznie spełnić dwa warunki:

    • Warunek 1:
    • Refundacja przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy, bojler gazowy , podgrzewacz gazowy przepływowy. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
    • Warunek 2:
    • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
    • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100zł,
    • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

     Pod uwagę brane są dochody uzyskane w roku 2022.

    II.  Kto składa wniosek

    Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

    III. Gdzie składa się wniosek

    Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na adres gospodarstwa domowego.

    W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie refundację podatku VAT składa się w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

    IV.           Sposób złożenia wniosku

    Wniosek składa się:

    • na piśmie

    W Centrum Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

    Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 
    https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

    Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
    https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

    Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

    Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

    Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

    • przy użyciu aplikacji mObywatel

    Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
    https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

    Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

    1. Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

    W każdym przypadku:

    • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
    • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

    Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

    • dokumenty zaświadczające o dochodzie

    Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

    Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

    • dowód zasądzenia alimentów,
    • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
    • informacje o przyznanym stypendium,
    • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.
    1. Termin złożenia wniosku

    Wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

    1. Wypłata refundacji podatku VAT

    Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT:

    • na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej,
    • informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT (w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT).

    Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

    PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

    Budynek Centrum Aktywności Seniora
    Centrum Aktywności Seniora
    Tablica Dzienny Dom Pomocy
    Dzienny Dom Pomocy
    Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
    Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
    Budynek Klubu Integracji Społecznej
    Klub Integracji Społecznej
    Budynek świetlicy Nasza Dziupla
    Świetlice dla dzieci
    Swarzędzki Klub Rodziny
    Swarzędzki Klub Rodziny
    Polityka plików "cookies"

    Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

    Czytaj więcej

    Please publish modules in offcanvas position.