Ułatwienia dostępu

logo unia europejska

  Świadczenia i dodatki

  Image

  Stypendia Szkolne

  Zgodnie z  uchwałą nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz stypendia oraz zasiłki szkolne realizowane  są  przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje

  1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czau ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Uwaga: Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. „zerówek” nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, ponieważ nie są objęte obowiązkiem szkolnym, a jedynie rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

  Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

  Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 600 złotych netto na osobę w rodzinie.

  Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe

  Stypendia szkolne przyznawane są na dany rok szkolny.

  Zasiłki szkolne

  W przypadku, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na którego wydarzenie nie ma wpływu, ma prawo ubiegać się o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można się starać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, które spowodowało trudną sytuację ucznia.

  Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowego wsparcia dla ucznia, może być przyznany maksymalnie raz w roku w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)  (5 x 124,00= 620,00 zł).

  Zdarzeniem losowym może być w szczególności:

  • utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny
  • klęska spowodowana pożarem domu/mieszkania zajmowanego przez rodzinę ucznia
  • śmierć jednego z rodziców
  • choroba uniemożliwiająca pracę zarobkową
  • itp.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  2. Zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  3. zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (w przypadku rolników)
  4. zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym
  5. dowód otrzymania renty/emerytury
  6. dowód otrzymania alimentów

  Termin składania dokumentów

  Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w terminie od 16 sierpnia  do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października w poniedziałki od 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2022 poz 2230 )

  Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 2015.4077 ze zm.)

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny

  DANE KONTAKTOWE

  Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

  Godziny pracy:
  Poniedziałek: 08:00 - 17:00
  Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

  Telefon:
  61 651 26 50

  E-mail:
  sekretariat@cusswarzedz.pl

  Epuap:
  /opsswarzedz/SkrytkaESP

  Media społecznościowe:
  Odwiedź naszą stronę na Facebooku

  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.