Logo Unia Europejska
  Image

  Asystenci Rodziny

  Zadania Asystenta Rodziny:

  • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną.
  • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej.
  • Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
  • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Pomoc w poszukiwaniu pracy.
  • Udzielanie wsparcia dzieciom.
  • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych.
  • Prowadzenie dokumentacji i okresowa ocena sytuacji rodziny.
  • Sporządzanie opinii o rodzinie na wniosek sądu.
  • Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami.

  Prawa Asystenta Rodziny:

  • Wgląd do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny.
  • Występowanie do organów o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie.
  • Przedstawianie ocen i wniosków organom władzy publicznej.
  • Korzystanie z poradnictwa w celu wzmocnienia kompetencji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
  • Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków.

  Plan Pracy z Rodziną:

  Obejmuje zakres działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, terminy realizacji i przewidywane efekty.

  Prawa Dziecka:

  • Wychowanie w rodzinie lub, w razie konieczności, w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
  • Prawo do powrotu do rodziny.
  • Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami, chyba że sąd zakazał takich kontaktów.
  • Stabilne środowisko wychowawcze.
  • Kształcenie, rozwój uzdolnień, zainteresowań, zabawa i wypoczynek.
  • Pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia.
  • Ochrona przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie.
  • Możliwość wyrażania opinii w sprawach dotyczących dziecka.
  • Ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
  • Poszanowanie tożsamości religijnej i kulturowej.
  • Dostęp do informacji dotyczących pochodzenia.

  Wsparcie dla Rodzin:

  • Analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego.
  • Wzmocnienie roli i funkcji rodziny.
  • Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
  • Podnoszenie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny.
  • Pomoc w integracji rodziny.
  • Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej.
  • Dążenie do reintegracji rodziny.

  Akt Prawny:

  Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z 9 czerwca 2011 r.

  Cel Ustawy:

  Reguluje sytuację dzieci wymagających szczególnej ochrony i pomocy, zapewniając ochronę ich praw.

  Założenia Ustawy:

  • Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowe działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
  • Obowiązek wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.

  Gminny Program Wspierania Rodziny Dla Gminy Swarzedz Na Lata 2023-2025

  Plik do pobrania

  PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO I KLUBY

  Budynek Centrum Aktywności Seniora
  Centrum Aktywności Seniora
  Tablica Dzienny Dom Pomocy
  Dzienny Dom Pomocy
  Budynek Dziennego Domu Senior Wigor
  Dzienny Dom - "Senior - WIGOR"
  Budynek Klubu Integracji Społecznej
  Klub Integracji Społecznej
  Budynek świetlicy Nasza Dziupla
  Świetlice dla dzieci
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Swarzędzki Klub Rodziny
  Polityka plików "cookies"

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  Czytaj więcej

  Please publish modules in offcanvas position.